Nově přijímací zkoušky 2016

V tomto školním roce opět probíhá pokusné pilotní ověřování nového způsobu přijímacího řízení do středních škol s obory vzdělání s maturitní zkouškou. Střední školy na Příbramsku se účastní pilotního ověřování.

Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz

Studium                       Řádný termín testů                 Náhradní termín testů
Čtyřleté                        15. 4. 2016                                 13. 5. 2016
Šestileté a osmileté    18. 4. 2016                                13. 5. 2016

Přihlášku ke studiu do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě studia podávají rodiče žáků k 15. 3.  2016.

I nadále uchazeči podávají maximálně dvě přihlášky.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Termín přijímací zkoušky a další podmínky stanoví na ostatních školách ředitel školy do 31. 1. 2016, proto sledujte internetové stránky vybraných škol. (2. polovina dubna 2016) Ředitel stanoví 2 termíny.

Můžete si vybrat jeden z termínů, který škola nabízí. Vybraný termín je třeba uvést do přihlášky. Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které jste si vybrali, překrývat, budete se muset rozhodnout pro obor, kterému dáváte přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín můžete využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast ve zvoleném termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků).

Odvolání

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

Bližší informace najdete: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore