Přijímací řízení na střední školy pro šk. rok 2017/2018

 • V tomto školním roce byl sjednocen termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání na 1. března na první kolo př. řízení (pozor, je to o 14 dní dříve, než loni)
 • Pro obory s maturitní zkouškou bude povinná jednotná přijímací zkouška
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení uchazeče – výsledek zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejměně 60 %
 • Uchazeč o studium smí podat pouze 2 přihlášky
 • Na přihlášce budou školy uvedeny v pořadí preference studia
 • Písemné rozhodutí budou střední školy zasílat jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 • Po vyhlášení výsledků potvrdí uchazeč svůj zájem o studium na škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • Teprve na základě odevzdání zápisového lístku je uchazeč přijat na školu
 • Pokud se uchazeč nemůže přijímací zkoušky zúčastnit ze zdravotních důvodů, musí se neprodleně omluvit a doložit nemoc potvrzením od lékaře. Přijímací zkoušku dělá v náhradním termínu.

Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na tyto dny:

 1. termín: 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání                                                                                                                                                                                                                                                                    18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                         20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:

 1. termín: 11. května 2017
 2. termín: 12. května 2017

Čerpáno z internetových stránek MŠMT

Jana Falcmanová, výchovná poradkyně ZŠ v Milíně