Z informací Ministerstva školství ČR o přijímacím řízení

Základní náležitosti přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015

 Ředitel střední školy zveřejňuje kriteria a další podrobnosti před podáním přihlášek ke vzdělávání ve střední škole

 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
 • Je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky v prvním kole

Platí termíny pro

 • ukončení hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky (načež následuje bezodkladné vyhlášení rozhodnutí o přijetí nebo vydání rozhodnutí nepřijetí uchazeče ke vzdělávání,
 • podání odvolání na 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Je stanovena doba od 22. 4. kdy lze nejdříve oznámit rozhodnutí (odeslání rozhodnutí o     nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (§ 60 odst. 17 školského zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.).
  Umožňuje se tak uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění zápisového lístku podle  60a odst. 6 školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.
 • Stanoví se zákonem povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů

            Po stanovení pořadí uchazečů se seznam zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup – internet.

 • Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, a oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů , platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě § 62 odst. 4 školského zákona, a to i pro přijetí v konzervatořích.
  V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou se ale bude muset uchazeč před uplatněním zápisového lístku (může uplatnit jen jednou) v prvním kole rozhodnout, zda nastoupí do takového oboru vzdělání, kde uplatní svůj talent, nebo bude usilovat o přijetí do ostatních oborů vzdělání.
 • Termín pro podání zápisového lístku

Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

 • Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.
  Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Podrobnější průběh přijímacího řízení v ZŠ v Milíně

Před podáním přihlášek

Uchazeč – ten, kdo se hlásí ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

 • Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve středních školách (nebo základních školách, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání středních škol nebo konzervatoří, informuje se na internetu (informace na, nuv.cz /www.uiv.cz, www.nuov.cz/), vytipuje školy podle svého zájmu. Je vhodné si ověřit, zda má škola zapsán obor vzdělání ve školském rejstříku (viz http://rejskol.msmt.cz/).
 • Informuje se na středních školách (navštíví je ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u jejich pověřeného pracovníka nebo na jejich webových stránkách). Ověří si zejména, jaké podmínky ředitel střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (na základě informace jím zveřejněné podle § 60 odst. 3 a 4 školského zákona).
 • Poradí se s výchovným poradcem nebo se školským poradenským zařízením, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zváží svoje možnosti.

Vyplňování přihlášek

Rodiče našich žáků nemusejí shánět tiskopisy a sami je vyplňovat. V měsíci únoru 2014 výchovná poradkyně vypíše termíny, kdy si mohou rodiče se svými dětmi, které odcházejí studovat na střední školu, vyplněnou přihlášku ke studiu vyzvednout ve škole.   Nejpozději týden před termínem návštěvy školy je nutné informovat výchovnou poradkyni o školách a oborech, které si žák zvolil, aby mohla přihlášku připravit.

 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
 • Pokud SŠ informovala, že se v oboru vzdělání nekoná přijímací zkouška, očekává zveřejnění informace o výsledku přijímacího řízení a stanoveném pořadí uchazečů pod jeho registračním číslem ve školách, na které podal přihlášku.
 • Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podle 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu stanoveném v § 60b školského zákona do 15. 3.

 Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží rodiče uchazeče o studium při předání přihlášky ke studiu. Své převzetí stvrdí podpisem. Vyplněný Zápisový lístek odevzdá právní zástupce dítěte na střední školu, kterou si žák zvolí ke studiu. Žák je přijat teprve na základě odevzdání Zápisového lístku.

 D. Uchazeč

 • Informuje se v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 • Vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené.

 Možnost odvolání

 • Každý uchazeč, jemuž je doručeno rozhodnutí ve správním řízení, a tím je i rozhodnutí vydané v přijímacím řízení, je oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
 • Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona). Odvolání se v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu Hlavního města Prahy).

Mgr. Jana Falcmanová

výchovná poradkyně

stručně podle materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-42271/2013

Informace pro příjímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014