Projekt – Přírodní a kulturní bohatství středních Čech – Podblanicko

Naše škola získala dotace od Středočeského kraje na projekt nazvaný “ Přírodní a kulturní bohatství středních Čech – Podblanicko“.

Žáci v rámci akce absolvují 6denní pobyt ve středisku ekologické výchovy ve Vlašimi – Podblanickém ekocentru ČSOP.

Pobytu se zúčastní žáci ze 2. a 9. třídy. Starší žáci budou moci hrát roli průvodců mladším spolužákům a pomáhat jim. Tento model jistě posílí schopnost spolupráce žáků při různých činnostech a svým způsobem bude přínosný pro obě strany.

Žáci naší školy poznají krajinu CHKO Blaník ( Podblanicka ). Seznámí se s hodnotnými krajinnými prvky tohoto regionu a na jejich příkladu se naučí vnímat tyto prvky v kontextu managementu krajiny. Budou pod odborným vedením bádat nad ekologickými vztahy ve vyvážené kulturní krajině, kde se setkávají voda ( vodní prostředí ), lidská sídla, zemědělské i lesní plochy.

Děti absolvují výukový program ve Vodním domu ( Hulice ), který žákům představí vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Při pobytu v ekocentru žáci navštíví paraZOO v ekocentru a absolvují výukový program vybraný z nabídky ekocentra dle věku žáků ( např. Ekohrátky v parku, Co se skrývá na dně nebo Les a klimatická změna ). V rámci pobytu žáci absolvují také terénní exkurzi, při které vystoupí na bájnou horu Blaník a navštíví rozhlednu na Velkém Blaníku. Dále navštíví expozici Domu přírody Blaníku nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník, který žákům představí přírodu CHKO Blaník a kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku. Zde absolvují výukové programy: Ekohrátky pod Blaníkem ( 2. třída ), Blaník známý, neznámý ( 9.třída ). Dále navštíví muzeum a park ve Vlašimi. 

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.